Kolo Dharmy

Symbolem osmidílné stezky je kolo Dharmy /nauky/, každá jeho loukoť znamená jeden stupeň

 

1. správné nazírání  - správný náhled, správný názor; vyžaduje znalost : a) čtyř ušlechtilých pravd; b) poznání tří charakteristik - nic na světě není trvalé, věčné a nepodrobeno změnám; c) tělesnost (tvar), cítění, vnímaní, mentální formace a vědomí jsou pomíjivé, strastné a bez vlastního já; d) znalost pěti pout tj. - mysl nepoučeného člověka je posedlá klamem já(1), jeho srdce zmítáno pochybnostmi(2), je omezen lpěním na pravidlech a prázdných obřadech(3), je zmítán žádostí smyslů(4) a zlovůlí (5); d) znalost řetězce závislého vznikání : na nevědomosti závisí vznik karmického utváření, na něm závisí vědomí, na vědomí závisí mysl a tělo, na nich šest smyslových základem, na smyslových základnách kontakt, na něm pocit, na pocitu žádostivost (žízeň po něčem), na ní lpění, na lpění vznikání, na vznikání závisí znovuzrození a na něm stárnutí,smrt.
2. správné myšlení  -  správné nazírání vede ke správnému myšlení. Jedná se o vyloučení špatných myšlenek a rozvoji myšlenek čistých. Člověk se musí vyvarovat hněvu, závisti a nenávisti.
3. správná mluva  - správné myšlenky vedou ke správné mluvě. Vyvarovat se hrubé mluvy, lhaní, pomluvám a prázdnému tlachání.
4. správné konání  - nezabíjet, nekrást, zdržet se špatného sexuálního chování (neprostopášnit).
5. správné živobytí  - zdržet se obchodu se zbraněmi, lidskými bytostmi,  opojnými nápoji a jedy, drogami, lichvou                     
6.
správné úsilí  - vyloučení špatných stavů, rozvoj dobrých stavů. a) úsilí předcházet - vyvíjet záměr nenechat vzniknout dosud nevzniklé "zlo"; b) úsilí překonat - vyvíjet záměr překonat již vzniklé zlo (k tomu slouží meditace při které aplikujeme tzv. pět metod); c) úsilí rozvinout - vyvíjet záměr aby vznikly dosud nevzniklé blahodárné jevy; d) úsilí zachovat - vyvíjet záměr zachovat/udržet/ vzniklé blahodárné jevy, pěstovat je, užívat je v životě a v meditaci
7. správná bdělá pozornost  - vede k odstranění mylných představ (klamů). Tj. sebeovládání, duševní vyrovnanost, důsledná introspekce; dbát těla, cítění, mysli a dhammy (pravdy). Jedním z prostředků jak dosáhnout tohoto stupně je Vipassaná meditace.
8. správné soustředění  - správné úsilí spojené s bdělou pozorností vyvolává správné soustředění, osmý díl stezky. Vzniká tak sjednocená mysl, kde se okolní dění odráží bez pokřivení, věrně jako v tom nejlepším zrcadle. Obsahuje čtyři stupně meditace.
 

 

V praxi se touto stezkou nekráčí rovnou, ale začíná se důrazem na body 3, 4 a 5, které vedou k eticky čistému, mravnému a ctnostnému chování. Pokračuje se důrazem na body 6, 7, 8, které vedou k Soustředění a nakonec postup vrcholí v bodech 1 a 2, čímž se dosáhne pravé moudrosti. To je nezbytný postup, jakým může jedinec vykročit ušlechtilou cestou směrem k Osvobození.