Rozprava "Rady Sigálovi" - o etice laika

 

Tak jsem slyšel:

 Jednou pobýval Vznešený v Bambusovém lesíku v Rezervaci veverek u Rádžagahy. Tou dobou mladý občan Sigála, když časně vstal, vyšel z Rádžagahy a v mokrých šatech, s mokrými vlasy, se zvednutýma sepjatýma rukama se klaněl jednotlivým světovým stranám: východu, jihu, západu, severu, oblasti pod sebou i oblasti nad sebou.

 Tehdy i Vznešený se dopoledne oblékl, vzal misku a plášť a šel do Rádžagahy pro almužnu. Uviděl mladého občana Sigálu, který se - když časně vstal a vyšel z Rádžagahy v mokrých šatech a s mokrými vlasy - se sepjatýma rukama nahoře, klaněl východu, jihu, západu, severu, oblasti pod sebou a oblasti nad sebou. Jakmile Sigálu, mladého občana, uviděl, řekl mu toto: "Copak že ty, mladý občane, časně vstáváš a jdeš z Rádžagahy v mokrých šatech a s mokrými vlasy, se sepjatýma rukama nahoře a klaníš se východu ?" [jako shora]

"Otec mi, pane, když umíral, řekl: »Světovým stranám se, synu, klaň!« Tak tedy, pane, ctím ot­cova slova, vážím si jich, dbám na ně, uctívám je a hned zrána,když vstanu,vycházím z Rádžagaha v mokrých šatech, s mokrými vlasy a se sepjatý­ma rukama nahoře se klaním jednotlivým světovým stranám: východu ..." [jako shora]

"Věru, že se tak, mladý občane, v disciplíně ušlechtilého šest světových stran uctívat nemá!"

"Jak se ale, pane, má v disciplíně ušlechtilého uctívat šest světových stran? Bude dobře, pane, jestli mi Vznešený vyloží Učení tak, jak se má v disciplíně ušlechtilého šest světových stran uctívat."

      "Tak tedy, mladý občane, poslouchej, dobře dávej pozor, budu mluvit!"

      "Ano, pane," odpověděl mladý Sigála Vznešenému.

      Vznešený pak mluvil následovně:

       "Pokud, mladý občane, ušlechtilý žák odstranil čtyři druhy nečistot svého jednání, ze čtyř důvodů nekoná špatné činy a nepoužívá šesti bran vedoucích ke zničení bohatství, vyhnu! se tak čtrnácti špatnostem, pokryl šest světových stran a nastoupil k vítězství v obou světech, bude prospívat jak v tomto světě, tak v onom. Po rozpadu těla, po smrti, se rodí v blaženém stavu bytí, v nebeském světě.

Které čtyři druhy nečistot jednání odstranil? 1. Ničení života, mladý občane, jest nečistota jednání; 2. braní věcí nedaných je nečistota jednání; 3. špatné sexuální chování je nečistota jednání; 4. lhaní je nečistota jednání.Tyto čtyři druhy nečistot jednání odstranil." Toto řekl Vznešený. Když to domluvil, řekl Vítaný (Sugató) ještě toto: "Jak se říká: »Ničení života, braní cizího a lhaní stejně jako cizoložství - to moudří nechválí!

 

 Z kterých čtyř důvodů nekoná špatný skutek? Špatný skutek koná, 1. když je veden touhou (čhan­da); 2. když je veden nenávistí či zlobou (dósa); 3. když je veden zaslepením (móha); 4. když je veden strachem. Jelikož ale, mladý občane, žák ušlechtilého nejde ani cestou touhy, ani cestou nenávisti, ani cestou zaslepení, ani cestou strachu, nekoná z těchto čtyř důvodů špatný skutek."Toto řekl Vznešený.

 Když to domluvil, řekl potom Vítaný ještě toto:

"Z touhy, nenávisti, strachu, zaslepení kdo Dhammu jen překračuje, sláva jeho pryč ustupuje jak z měsíce světlo v jeho temné fázi. Z touhy, nenávisti, strachu, zaslepení kdo Dhammu nepřekračuje, slávou vždy se naplňuje jak měsíc světlem úplňku."

 

Kterých šesti bran ke zničení bohatství ne­používá? Neoddává se, mladý občane, 1. alkoholu a jiným prostředkům, které způsobují opojení a ne­dbalost; 2. potulování ulicemi v pozdní dobu; 3. návštěvám představení a podívaných; 4. hazardním hrám; 5. špatným přátelům; 6. lenosti.

 

Je šest nebezpečných následků oddávání se alkoholu a jiným opojným prostředkům.

Jsou to: 1. viditelná ztráta majetku; 2. možnost hádek; 3. náchylnost k nemocem; 4. vznik špatné pověsti; 5. otupení studu; 6. oslabení rozumu.

 

 Je, mladý občane, šest nebezpečných násled­ků oddávání se potulování ulicemi v pozdní dobu. Člověk je 1. sám nechráněn a nestřežen; 2. jeho děti a manželka jsou nechráněny a nestřeženy; 3. jeho majetek je nechráněn a nestřežen; 4. dostane se do podezření ve špatných situacích 5. dostane se do nepravdivých řečí; 6. setkává se s mnoha obtížemi.

 

 Je, mladý občane, těchto šest nebezpečných následků1 návštěv představení a podívaných. Muž se jen táže: 1. »Kde se tancuje?« 2. »Kde se zpívá?« 3. »Kde je muzika?« 4. »Kde se recituje?« 5. »Kde se hraje na cimbály?« 6. »Kde se hraje na bubínky se strunami? «

 

 Je, mladý občane, těchto šest nebezpečných následků1 oddávání se hazardním hrám: 1. výhra plodí nenávist; 2. kdo prohraje, rmoutí se; 3. vi­ditelná ztráta majetku; 4. na veřejnosti jeho slovo nemá váhu; 5. přátelé a společníci ho přezírají; 6. pro manželství je nežádoucí, lidé řeknou, že hráč v kostky nestačí uživit manželku.

 

 Je, mladý občane, těchto šest nebezpečných následků oddávání se špatným přátelům a společníkům. Mužovým přítelem a společníkem se stává 1. jakýkoliv hráč; 2. jakýkoliv zhýralec; 3. jakýkoliv opilec; 4. jakýkoliv lump; 5. jakýkoliv podvodník; 6. jakýkoliv uličník.

 

 Je, mladý občane, těchto šest nebezpečných následků oddávání se lenosti. Člověk si říká: 1. »Je příliš chladno.« - a nepracuje; 2. »Je příliš teplo.« - a nepracuje; 3. »Je příliš pozdě.« ­a nepracuje; 4. »Je příliš časně.« - a nepracuje;5. »Jsem příliš hladový.« - a nepracuje; 6. »Příliš jsem se najedl - a nepracuje. Kdo má neustále množství výmluv před povin­nostmi, dosud nedosaženého bohatství nedosáhne a o bohatství dosažené přichází.

      To je, mladý občane, šest nebezpečných následků oddávání se lenosti."

      To řekl Vznešený.

 

  Když domluvil, řekl Vítaný dále toto:

 

"Přítelem je v připíjení,

jiný do očí jen přitakává  kdo v potřebě však neopustí, jen ten pravým přítelem bývá.Ve dne spát, chodit za ženou druhého, vyvolávat nenávist a neštěstí, špatní společníci a lakomství, těchto šest příčin člověka ničí. Kdo má špatné přátele, špatné společníky, kdo má špatné zvyky, vždy do zkázy upadá v tomto i na onom-světě. Hra v kostky a ženy, víno, tanec a zpěv, spaní za dne, potulování v nevhodnou dobu, lakota a špatní společníci,

těchto šest příčin člověka ničí. V kostky hrají, alkohol pijí, chodí za ženami, které jiným jako vlastní život jsou drahé. Kdo se oddává hanebnému, a ne ctihodnému, ztrácí se jako měsíc v tmavé polovici. Kdo je opilec, bez majetku, bez vindry i když pil, žíznivý je u pramenu, noří se do dluhů jako do vody, rychle připraví se o rodinu. Kdo je zvyklý ve dne spát, v noci je viděn vzhůru věčně v opilém stavu, ten nemůže v domě zůstat! »Je příliš chladno, je příliš horko, je příliš pozdě, říká jen . Tomu, kdo práce své tak zanechal, pak to, co člověku prospěšné je, uniká. Kdo však chlad a horko za méně než stéblo trávy cení, když úkoly muže plní, toho štěstí nepomíjí.

 

 Je třeba znát, mladý občane, tyto čtyři nepřátele, kteří se jeví jako přátelé: 1. toho, kdo vždy jen bere a jako přítel se jeví; 2. toho, kdo jen mluví a jako přítel se jeví; 3. toho, kdo mluví jen mile a jako přítel se jeví; 4. toho, kdo vede do záhuby a jako přítel se jeví.

 

 Ze čtyř důvodů, mladý občane, je třeba znát toho, kdo jen bere a jako přítel se jeví, jako nepřítele: 1. vždy jen bere; 2. za málo chce mnoho; 3. svoji povinnost koná ze strachu; 4. přichází z vlastního prospěchu.

 

 Ze čtyř důvodů, mladý občane, je třeba znát toho, kdo jen mluví a jako přítel se jeví, jako nepřítele: 1. rád povídá o minulém (které již nic nepřinese); 2. rád se zabývá budoucím; 3. drží se nicotností; 4. když vyvstane příležitost k pomoci, tváří se nešťastně.

 

 Z těchto čtyř důvodů, mladý občane, je třeba znát toho, kdo jen mile mluví a jako přítel se jeví, jako nepřítele: 1. ke špatnému dává souhlas; 2. i k dobrému dává souhlas; 3. do očí říká chválu; 4. za zády haní.                      .

 

 Ze čtyř důvodů, mladý občane, je třeba znát toho, kdo vede do záhuby a jako přítel se jeví, jako nepřítele: 1. je společníkem v oddávání se alkoholickým a jiným opojným prostředkům; 2. je společníkem v oddávání se potulování ulicemi v pozdní dobu; 3. je společníkem v navštěvování představení a podívaných; 4. je společníkem v oddá­vání se hazardním hrám."

Toto řekl Vznešený.

 

 Když domluvil, řekl Vítaný dále toto:

 

"Přítel, který jen odnáší, přítel, který jen mluví, přítel, který mluví jen milé, a kdo je společníkem k záhubě ­tyto čtyři nepřátele takto když moudrý poznal, zdaleka se jim vyhne jako cestě strachu plné.

 

 Tyto čtyři přátele, mladý občane, je třeba znát jako opravdové přátele. Opravdový přítel je ten: 1. kdo pomůže; 2. kdo je přítelem stejně ve štěstí jako v neštěstí; 3. kdo ukazuje k dobrému (prospěšnému); 4. kdo má soucit.

 

 Ze čtyř důvodů, mladý občane, je třeba znát toho, kdo pomůže, jako opravdového přítele: 1. nedbalého hlídá; 2. majetek lehkomyslného hlídá; 3. když je ve strachu či v nebezpečí, stane se mu úto­čištěm; 4. v době potřeby mu poskytne dvojnásobnou výpomoc.

 

 Ze čtyř důvodů, mladý občane, je třeba znát toho, kdo je stejný ve štěstí i neštěstí, jako opravdového přítele: 1. sděluje mu své tajemství; 2. svěřené tajemství ochraňuje; 3. v neštěstí neopouští; 4. obětuje pro něj i svůj život.

 Ze čtyř důvodů, mladý občane, je třeba znát toho, kdo ukazuje k dobrému, jako opravdového přítele: 1. odvrací od zlého; 2. vede k dobrému; 3. sděluje mu, co mu není známo; 4. ukazuje mu cestu do nebe.

 

 Ze čtyř důvodů, mladý občane, je třeba znát toho, kdo má soucit, jako opravdového přítele: 1. z jeho neúspěchu se netěší; 2. jeho úspěch ho těší; 3. brání ho proti hanění; 4. přitakává, když se o něm říká chvála."

Toto řekl Vznešený.

 

 Když domluvil, řekl Vítaný dále toto:

 

"Přítel, který pomůže,a přítel, který je přítelem ve štěstí i ve strádání, přítel, který k dobrému radí, a přítel, který má soucit, tyto čtyři přátele když takto moudrý poznal, má si je s láskou opatrovat jako matka vlastní děcko. Moudrý, mravně jednající, žhne a jako oheň září. Své bohatství shromažďuje tak, neškodíc, jak když včela poletuje, tomu majetek vzrůstá jak mraveniště hromada. Když tak výtěžek svůj snáší, pro rodinu a domov je zralý: na čtyři díly výtěžky rozdělí, přátelství tím upevní. Jeden výtěžek pro sebe užívá, dva pro práci použije,

čtvrtý pro nouzi budoucí uchová.

 

 A jak, mladý občane, žák ušlechtilého pokrý­vá šest světových stran? Těch šest stran má chápat takto: 1. východ má považovat za rodiče; 2. jih má považovat za učitele; 3. západ má považovat za ženu a děti; 4. sever má považovat za přátele a druhy; 5. oblast pod sebou má považovat za služebníky a zaměstnance; 6. oblast nad sebou má považovat za askety a bráhmany.

 Pěti způsoby, mladý občane, má se syn starat o rodiče jakožto východní stranu: 1. »Když oni živili mne, budu já živit je." 2. »Budu dělat to, co potřebují." 3. »Budu udržovat rodinnou tradici." 4. »Budu pokračovat v jejich dědictví« 5. »A když zemřou, budu přinášet dary k jejich uctění.

Když se syn těmito pěti způsoby postaral o ro­diče jakožto východní stranu, prokáží tito synovi soucítění pěti způsoby: 1. odvrací ho od zlého; 2. vedou ho k dobrému; 3. vychovají ho k povolání; 4. přivedou mu vhodnou manželku; 5. ve vhodném čase mu předají dědictví.Když se syn těmito pěti způsoby postaralo rodiče jakožto východní stranu, prokáží tito synovi soucí­tění těmito pěti způsoby. Tak se pokrývá tato jeho východní strana, stává se bezpečnou a beze strachu.

 

 Pěti způsoby, mladý občane, má se žák starat o učitele jakožto jižní stranu: 1. povstáním; 2. péčí; 3. pozorným nasloucháním; 4. obsluhováním; 5. tím, že se pečlivě učí. Když se žák postaral těmito pěti způsoby o učitele jakožto jižní stranu, ujímají se tito pěti způsoby žáka: 1. dávají mu dobrou výchovu; 2. učí ho, aby vše dobře pochopil; 3. dobře ho poučují o všech uměních (řemeslech) a vědách; 4. seznámí ho s přáteli a druhy; 5. ve všech oblastech mu zajišťují ochranu.

 

 Pěti způsoby, mladý občane, má se manžel starat o manželku jakožto západní stranu: 1. respek­tuje ji; 2. nepohrdá jí; 3. není jí nevěrný; 4. není panovačný; 5. obdarovává ji ozdobami. Když se manžel těmito pěti způsoby o manželku jakožto západní stranu postaral, ujímá se tato man­žela pěti způsoby: 1. dobře koná své povinnosti; 2. dobře vede domácnost (služebnictvo aj.); 3. není mu nevěrná; 4. donesené ochraňuje; 5. je zručná a pracovitá ve všech povinnostech.

 

 Pěti způsoby, mladý občane, má se mladý příslušník rodu starat o přátele a druhy jakožto severní stranu: 1. darem; 2. vlídnou mluvou; 3. prospěšným chováním; 4. nestranností; 5. čestností. Když se těmito pěti způsoby postaralo přátele a druhy jakožto severní stranu, ujímají se tito pěti způsoby mladého příslušníka rodu: 1. hlídají ho, když je nedbalý (lehkomyslný); 2. hlídají majetek lehkomyslného; 3. je-li v nebezpečí, jsou mu útočiš­těm; 4. v neštěstí ho neopouštějí; 5. váží si i ostatních z jeho rodiny.

 

Pěti způsoby, mladý občane, má se pán starat o služebníky a zaměstnance jakožto stranu pod sebou: 1. rozdělováním práce podle jejich sil; 2. vydáváním jídla a mzdy; 3. péčí o nemocné; 4. tím, že se podělí s nimi o neobvyklé pochoutky; 5. časem jim dává dovolenou.

Když se pán postaral těmito pěti způsoby o slu­žebníky a zaměstnance jako stranu pod sebou, ují­mají se tito pěti způsoby pána: 1. vstávají dříve než on; 2. uléhají až po něm; 3. berou jen darované;4. konají dobrou práci; 5. přivodí mu dobré jméno a pověst.

 

Pěti způsoby, mladý občane, má se mladý příslušník rodu starat o askety a bráhmany jakožto stranu nad sebou: 1. milými činy; 2. milými slovy; 3. milými myšlenkami; 4. tím, že před nimi nezavírá dveře; 5. darováním hmotných potřeb. Když se mladý příslušník rodu postaral těmito pěti způsoby o askety a bráhmany jakožto stranu nad sebou, ujmou se tito mladého příslušníka rodu šesti způsoby: 1. odvracejí ho od zlého; 2. vedou ho k dobrému; 3. cítí s ním s laskavou myslí; 4. řeknou mu to, co neslyšel (co nezná); 5. ujasní mu to, co slyší; 6. ukáží mu cestu k nebeským oblastem. Když se, mladý občane, mladý příslušník rodu těmito pěti způsoby o askety a bráhmany jakož. to stranu nad sebou postaral, tito se těmito šesti způsoby ujmou mladého příslušníka rodu. Tak se, pokrývá tato oblast nad ním, stává se bezpečnou a beze strachu."

Toto řekl Vznešený.

 

 Když domluvil, řekl Vítaný dále toto:

 

"Rodiče, to je strana východu, učitelé, to je strana jihu, žena a děti, to je strana západu,přátelé a druhové, to je strana severu, služebnictvo a zaměstnanci, to je strana dolní, nahoře jsou asketi a bráhmani. Kdo tyto směry bude ctít, bude dostatečně prospěšný své rodině doma. Kdo je moudrý a ctností dosáhl, jemný, mírný a inteligentní, skromný, zdvořilý a nezatvrzelý, takový dosahuje dobrého jména. Kdo je energický a není líný,

v nesnázích neselhává, bezvadného chování, moudrý, takový dosahuje dobrého jména. Laskavý, přátelský, velkodušný, nezávistivý, vůdce, učitel, usmiřovatel ­takový získává dobré jméno. Štědrost, vlídná řeč

a snaha být prospěšný, kterou má, nestrannost ve všem,tak všude, jak zasluhuje. Toto jsou opory pro soudržnost ve světě jako osa pro jedoucí vůz. Kdyby těchto opor nebylo, ani matce, ani otci by jejich děti úctu či poctu nevěnovaly. Jelikož mudrci tyto opory všestranně prozkoumali a uvážili, proto tyto dosáhly své velikosti

a jsou vychvalovány."

 

Když Vznešený domluvil, mladý občan Sigála mu řekl toto: "Výborně, pane, výborně, pane! Jako bys, pane, převrácené postavil, skryté odhalil, bloudícímu cestu ukázal, v temnotě lampu podržel, takže kdo oči má, tvary uvidí. Právě tak Vznešený vyložil Učení mnoha metodami. Já se tedy, pane, uchyluji jako k útočišti k Buddhovi, k Učení a k obci mnichů. Nechť mne Vznešený považuje za laického stoupence, jenž u něho bere útočiště ode dneška až do konce života."