Bódhisattva Avalókétišvara

Sútra srdce

 Mahá pradžňá páramitá hrdája sútta

 Bódhisattva Avalokitéšvara, hluboce praktikujíc pradžňápáramitu, pochopil

prázdnotu všech pěti skandh a překročil tak všechno utrpení.

 Věz tedy Šáriputro: forma se neliší od prázdnoty a prázdnota od formy, forma je

prázdnostou a prázdnota je formou. Vjemy, pocity, tendence i vědomí jsou

rovněž takové.

Šáriputro, všechny dharmy jsou prázdné, nevznikají ani nezanikají, nejsou čisté

ani nečisté, nezvětšují se ani nezmenšují. Proto v prázdnotě není forma, vjem,

pocit, tendence ani vědomí. Není tu oko, ucho, nos, jazyk, tělo ani mysl. Není tu

barva, zvuk, vůně, chuť, dotyk ani myšlenka. Není tu sféra zraku, sluchu, čichu,

chuti, hmatu ani myšlení.

Není tu nevědomost ani konec nevědomosti ani žádné jiné stavy. Není tu stáří a

smrt ani konec stáří a smrti. Není tu utrpení, příčina, zničení ani Cesta. Není tu

poznání ani dosažení ani nic k dosahování.

Bódhisattva realizující pradžňápáramitu nemá v mysli žádné překážky, tedy ani

žádný strach, dalek mylných názorů pobývá v nirváně.

Všichni budhové tří časů, díky hloubce pradžňápáramity dosahují anuttara samjak

sambódhi.

Proto poznej pradžňápáramitu, poznej mantru nade vše chápání, mantru velkého

poznání, nejvyšší, nesrovnatelnou mantru, která tiší všechno utrpení, pravdivou a

bez chyby. Hlásej tedy mantru pradžňápáramity, hlásej mantru, která zní:

Gaté gaté, páragaté, párasamgaté bódhi svahá