Vipassaná meditace

Meditace vipassana může být vnímána jako proces rozvíjení určitých mentálních faktorů do té doby, pokud se stanou tak silnými, že poměrně vědomě dominují stavu mysli. Je jich pět: víra, úsilí nebo energie, všímavá pozornost, koncentrace a moudrost. Konečný výsledek,který se dostaví, intuitivní moudrost neboli paňňa, je silou mysli, která se prosekává do nejhlubší pravdy o realitě a proto nás osvobozuje od nevědomosti a jejího důsledku: utrpení, klamu a všech forem neštěstí.

Aby nastal tento vývoj, musí být přítomny příslušné podmínky. Devět příčin vede k růstu schopností. První příčina je pozornost zaměřená k nestálosti všech objektů vědomí. Druhou je postoj péče a respektu během meditační praxe. Třetím je udržování nepřerušené kontinuity pozornosti. Čtvrtou příčinou je prostředí, které podporuje meditaci. Pátou je pamatování si okolností nebo chování, které byly přínosnými v minulé meditační praxi jedince, tak aby mohl udržet nebo obnovit tyto podmínky, hlavně tehdy, když se objevují obtíže. Šestou je kultivace těch kvalit mysli, které vedou k osvícení. Sedmou je ochota pracovat intenzivně v meditační praxi. Osmá je trpělivost a vytrvalost tváří v tvář bolesti a dalším překážkám. Devátou a poslední příčinou pro rozvoj kontrolních schopností je odhodlanost pokračovat v praxi do té doby, pokud není dosažen cíl osvobození.

Jedna : pozornost k nestálosti

První příčinou pro rozvoj je zaznamenání, že vše, co vzniká, taktéž zanikne a odplyne. Během meditace sledujeme mysl a hmotu na všech šesti smyslových vstupech. Je třeba přistoupit k tomuto procesu pozorování se záměrem zaznamenat, že vše, co se objevuje, se zase rozplyne. Protože není pochyb o tom, že jste si toho vědomi, tato myšlenka bude skutečným pozorováním pouze potvrzena.Tento přístup je velmi důležitou přípravou pro tuto meditaci. Předběžné přijetí toho, že věci jsou nestálé a pomíjivé zabraňuje reakcím, které mohou nastat, když tato fakta zjistíte - někdy bolestivou cestou - díky své vlastní zkušenosti. Bez tohoto přijetí navíc může student strávit podstatnou dobu opačnou domněnkou, že objekty tohoto světa mohou být trvalými, což je domněnkou, která může blokovat rozvinutí vhledu. Zpočátku můžete nestálost přijmout vírou. S tím, jak se vaše praxe bude prohlubovat, víra bude prověřena osobní zkušeností.

Dvě: péče a respekt

Druhým základem pro zesílení kontrolních schopností je přístup velké péče v meditačním úsilí. Je nezbytným nakládat s praxí s nejzazší vážností a pečlivostí. K rozvinutí tohoto přístupu může být přínosnou úvahu o prospěchu, kterému se budete moci těšit díky praxi. Správná praxe, všímavá pozornost k tělu, pocitům, mysli a objektům mysli vede k pročištění mysli, překonání zármutku a nářku, úplnému zničení fyzické bolesti a mentálního distressu a k dosažení nibbány. Buddha to nazýval meditace satipatthána, což znamená meditaci o čtyřech podkladech všímavosti. Pokud si budete toto pamatovat, můžete být inspirováni k tomu, aby jste byli velmi pečlivými k objektům vaší pozornosti, které vznikají na šesti smyslových vstupech. Budeme si jich více vážit.

Meditující může být taktéž přirovnán k člověku, který nese nádobu plnou po okraj oleje. Můžete si představit ten stupeň pozornosti, který je nezbytný, aby olej nepřetekl. Úplně ten stejný stupeň všímavé pozornosti má být přítomen ve vaší praxi.Tento druhý příklad dával sám Buddha. Zdá se, že existovala skupina mnichů, kteří se usadili v lese a okázale praktikovali meditaci. Nicméně byli nedbalí. Na konci sezení vstávali náhle a bez všímavé pozornosti. přecházejíce z místa na místo, byli nepozorní dívali se po ptácích na stromech a po mracích na obloze, vůbec neomezovali svoji mysl. Je přirozené, že jejich praxe nepostupovala.Když se to Buddha dozvěděl, zjistil, že chyba spočívá v tom, že mniši nemají dostatečný respekt a úctu k Dhammě, učení a k meditaci. Tehdy k nim Buddha přišel a vyložil jim příměr s nesením nádoby s olejem. Inspirování touto suttou nebo promluvou, mniši se rozhodli být od té doby pečlivými a dbalými ve všem, co konali. To vedlo k tomu, že zakrátko dosáhli osvícení.

Můžete si ověřit tento výsledek svým vlastním úsilím. Tím že zpomalíte, budete se pohybovat s velkou péčí, budete schopni aplikovat kvalitu úcty k zaznamenávání vaší zkušenosti. Čím pomaleji se budete pohybovat, tím rychlejší bude postup ve vaší meditaci.Je samozřejmé, že v tomto světě je zapotřebí se přizpůsobit k převažujícím okolnostem. Některé situace prostě vyžadují rychlost. Pokud budete přecházet dálnici hlemýždím tempem, pak můžete skončit ve vězení nebo mrtví. Naopak v nemocnici musí být s pacienty nakládáno s velkou jemností a musí jim být dovolenou se pohybovat pomalu. pokud je sestra a doktoři popohánějí, aby nemocniční práce mohla být ukončena rychleji, pak budou pacienti strádat a je možné, že skončí v márnici.

Studenti musejí pochopit svoji situaci, ať jsou kdekoli a přizpůsobit se. V jakékoli situaci je dobré být uvážlivým a pohybovat se normální rychlostí, pokud za vámi čekají další. Nicméně je třeba také chápat, že prvotním cílem je rozvinout všímavou pozornost, takže pokud jste sami, je dobré se vrátit k pomalému pohybu. Můžete pomalu jíst, umývat si tvář, čistit si zuby a umývat se s velkou všímavou pozorností, kdykoli kdy za vámi někdo nečeká na sprchu nebo na vanu.

Tři : nepřerušovaná kontinuita

Udržení kontinuity všímavé pozornosti je třetím základním faktorem rozvoje zkušeností. Je třeba být v určitém okamžiku co nejvíce je to možné, okamžik za okamžikem, bez přerušení. Touto cestou může být všímavá pozornost ustanovena a její setrvačnost se může zvyšovat. Obrana naší všímavé pozornosti zabraňuje kilesa - mentálním nečistotám, škodlivým a bolestivým kvalitám chtivosti, nenávisti a nevědomosti, aby k nám pronikali a unášeli nás do nedbalosti. Je to faktem života, že kilesa nemohou vznikat v přítomnosti silné všímavé pozornosti. Když se mysl očistí od kilesa, stává se neomezenou, lehkou a šťastnou.

Cvičení : Dělejte vše, co je nezbytné k udržení kontinuity. Dělejte pouze jednu věc najednou. Když měníte pozici, rozložte pohyby do jednotlivých pohybů a zaznamenejte každý z nich s vrcholnou pozorností. Když vstáváte ze sezení, zaznamenejte záměr otevřít oči a pak pocity, které vznikají, když se víčka začínají pohybovat. Zaznamenejte zdvihání ruky z kolena, posun nohy a tak dále. V průběhu celého dne si buďte zcela vědomi i nejmenší činnosti - nejenom sezení, stání, chůze a ležení, ale taktéž zavírání svých očí, otáčení hlavy, stisku kliky a podobně.Mimo hodin, kdy spí, musí být student neustále všímavým. Kontinuita musí být tak silnou, že zde není čas na přemítání, zdráhání se, přemýšlení, zdůvodňování, srovnávání svých zážitků s tím, co si předtím nastudoval - je to pouze čas na aplikaci čisté pozornosti.

Písma srovnávají praxi Dhammy se založením požáru. Předtím, než byly vynalezeny zápalky nebo lupa, se oheň rozdělával primitivním třením. Lidé používali nástroj podobný luku, který drželi v horizontální poloze. Ve smyčče jeho struny umístili vertikální tyčku, špice které byla pod slabým tlakem přimáčknuta na prkénko, které bylo naplněno třískami nebo listy. Tak jak lidé pohybovali lukem sem a tam, kroutil se styčný bod a nakonec se podpálily listy a třísky. Další metodou bylo jednoduše rolovat to samé dřívko mezi dlaněmi ruky. V každém případě, lidé ho rolovali a rolovali do té doby, než byla vyvinuta dostatečná energie k tomu, aby třísky začaly hořet. Představte si, co by se asi dělo, kdyby třeli deset sekund a pak dalších pět o tom přemýšleli. Myslíte si, že by oheň začal hořet? Stejně tak je zapotřebí nepřerušované úsilí k tomu, aby byl zažehnut oheň moudrosti.

Čtyři : podpůrné podmínky

Čtvrtou částí pro rozvoj kontrolních schopností je ujištění se, že jsou splněny podpůrné podmínky pro rozvinutí vhledu. … Je to sedm typů podmínek, které musí být splněny, aby bylo vytvořeno prostředí, které je přínosné pro meditaci.

První podmínkou je vhodné místo. …

Druhou podmínkou je zázemí. To se týká starodávné praxe denní pochůzky za almužnou. … Je třeba se vyhýbat místům, které ničí soustředění. to znamená rušným, aktivním místům, kde je pravděpodobné, že mysl bude od meditačního objektu odváděna. Krátce řečeno, určitý klid je důležitý, ale není třeba odcházet tak daleko od civilizace, že není možné si získat to, co je potřebné pro přežití.

Třetí podmínka se týká řeči,při sezeních je vhodná řeč pouze omezeného druhu a množství.  Diskuse s učitelem . Je nezbytné se čas od času účastnit diskusí o praxi, zvláště když si jedinec není jist jak pokračovat nebo je zmaten.

Čtvrtou podmínkou je podmínka vhodných lidí a to se týká hlavně učitele. Pokud instrukce daná učitelem pomáhá v postupu, rozvíjí koncentraci, která již vznikla nebo vede ke vzniku koncentrace, která ještě nevznikla, pak se dá říci, že tento učitel je vhodným.Dalším aspektem vhodných lidí je vhodná komunita, která podporuje praxi jedince a vlastní vztah jedince ke společenství jiných lidí. Jinými slovy je to Sangha.

Pátou oblastí vhodnosti je jídlo, které je pro jedince tím správným a přínosným pro meditační postup. Když jsme u tohoto předmětu, rád bych promluvil o vegetariánství. Někteří zastávají názor, že je morálním jíst pouze potravu rostlinného původu. V  buddhismu však nemáme názor, že by tato praxe vedla k vynímečnému vnímání pravdy. Buddha nezakázal jedení masa. Pouze pro to stanovil určité podmínky. například tu, že zvíře nesmí být zabito zvláště pro osobní potřebu jedince. mnich Devadatta Buddhu žádal, aby stanovil pravidlo, zakazující pojídání masa, ale Buddha, poté co důkladně tuto otázku zvážil, to odmítnul.Za jeho dnů, stejně jako je tomu dnes, jedla většina lidí smíšenou stravu z masa i zeleniny. Pouze Brahmini, nejvyšší kasta, byli vegetariáni. Když šli mniši na pochůzku za almužnou, museli příjmout vše, co jim bylo dáváno, ať už to bylo od dárců z kterékoliv kasty. Rozlišování mezi dárci vegetariány a těmi, co jedí maso, by ovlivnilo duch této činnosti. Navíc, jak Brahmíni, tak členové dalších kast mohli vstoupit do řádu a stát se mnichy a mniškami. Buddha vzal i tento fakt v úvahu, společně se závěry, které z toho vyplývaly.To znamená, že není se třeba omezovat pouze na vegetariánskou potravu, abychom mohli praktikovat Dhammu. Samozřejmě je to zdravé, jíst vyrovnanou vegetariánskou potravu a naší motivací pro nepojídání masa je soucit, což je nepochybně prospěšný impuls. Na druhé straně, pokud je Váš metabolismus navyklý na maso, nebo pokud zde existuje nějaký další zdravotní důvod, proč máte jíst maso, nemělo by to být považováno za hříšné nebo škodlivé pro praxi. Zákon, který nemůže být dodržen většinou, je nesmyslný.

Šestou podmínkou je podmínka počasí. Na to se lidé umí velmi dobře adaptovat….

Sedmou a poslední podmínkou je podmínka pozice. Tím míníme čtyři tradiční pozice, sezení, stání, chůze a ležení. Sezení je nejvhodnější pro samathu nebo-li meditaci klidu. V tradici Mahasi Sajadó, je praxe vipassany založena na sezení a na chůzi. Pro jakýkoliv typ meditace, jakmile se vypracuje setrvačnost, pozice přestává být významnou; každá ze čtyř je vhodnou. Začínající studenti se musí vyhýbat pozicím v leže a ve stoje. Pozice ve stoje může vést zakrátko k bolesti: těsnost a tlak v nohou, které mohou rušit praxi. Pozice vleže je problematická, protože vede k ospalosti. Tam, kde je příliš mnoho úsilí vynakládáno na udržování pozice, tam není mnoho pohodlí.Prozkoumejte sami svoji situaci, zda-li máte k dispozici sedm vhodných podmínek.

Pět : Aplikace přínosných podmínek z minulosti

Pátou cestou naostření kontrolních schopností je zajištění meditačního vhledu s použitím takzvaných "znaků samadhi". To se vztahuje k okolnostem, které v minulosti vedli k dobré praxi: dobré všímavosti a dobré koncentraci. … Občas jsme velmi vysoko v oblacích země samadhi, někdy jsme skutečně v depresi, ze všech stran útočí mentální nečistoty, nejsme schopni zaznamenávat nic. Použití znaků samadhi znamená, že když jste tam nahoře v těch mracích, když je všímavá pozornost silnou, snažíte se zaznamenat, jaké podmínky vedly k této dobré praxi. …. Když se dostanete do obtíží, budete schopni si vzpomenout na příčiny dobré praxe a znovu je navodit.

Šest : kultivace faktorů vedoucích k osvícení

Šestou cestou k naostření schopností je kultivace faktorů osvícení. Všímavá pozornosti, zkoumavost, energie, vytržení nebo radost, klid, koncentrace a vyrovnanost. Tyto kvality mysli, nebo-li mentální faktory, jsou v podstatě příčinami, které vedou k osvícení. Když jsou přítomny a jsou v něčí mysli naživu, v tu chvíli podporují osvícení a dá se říci, že je přitahují. Navíc patří sedm faktorů osvícení k tomu, co známe jako "vědomí stezky a plodu ušlechtilé cesty". V buddhismu mluvíme o "vědomí", když máme na mysli specifický typ vědomí, zvláštní mentální události, s rozpoznatelnými charakteristikami. Vědomí cesty a plodu jsou spojené mentální události, které vedou k zážitku osvícení. Je to to, co se stává, když mysl posune svoji pozornost od podmíněné reality k nibbáně, nebo-li nepodmíněné realitě. Výsledkem takového posunu je vykořenění určitých nečistot, takže mysl již nikdy potom není stejnou.

Chtěl bych vám všem připomenout, aby jste nikdy neztráceli odvahu, když si myslíte, že něco ve vaší meditaci není v pořádku. Studenti jsou jako děti nebo jako malé děti. Jak víte, děti procházejí různými vývojovými stupni. Když jsou děti v přechodu z jednoho vývojového stádia do dalšího, mají tendenci procházet přes množství psychologických a psychických otřesů. Zdá se, že jsou velmi zranitelní a je těžké se o ně starat. Brečí a bědují v podivnou dobu. Zkušená matka se může o své děti v takových obdobích obávat. Ale je pravdou, že pokud děti neprojdou přes toto utrpení, pak nikdy nedozrají a nevyrostou. Takže pokud máte pocit, že Vaše praxe se rozpadá, pak nemějte obavy. Můžete být na tom stejně jako to dítě, které je právě v tom přechodovém stádiu z jednoho stupně na druhý.

Sedm : odvážné úsilí

Sedmou cestou k rozvoji kontrolních schopností je praxe odvážného úsilí a to takového, že jste odhodláni obětovat svoje tělo nebo život, aby jste mohli pokračovat v nevyrušované praxi. To znamená všímat si těla méně, než jsme tomu navyklí. Spíše než abychom trávili čas tím, že se zdobíme nebo plníme si různá přání vedoucí k většímu pohodlí, měli bychom věnovat co nejvíce energie postupu v meditaci. Cíl a výsledek meditace vipassana je osvobodit se ode všech mentálních nečistot, všech odstínů a všech úrovní mentálního a psychického strádání. Nejlepší chvílí k jeho dosažení je právě teď. Pokud jste mladí, musíte ocenit svoji dobrou situaci, protože vy mladí máte nejvíce energie, aby jste prováděli meditační praxi. Pokud jste už starší a možná máte méně psychické energie, pak máte pravděpodobně dost životních zkušeností, aby jste získali moudré uvážení, jakým je osobní porozumění pomíjivosti a nepředvídatelnosti života.Žádný druh majetku a vlastnictví nám nemůže přinést nějaké bezpečí v průběhu našeho pozemského života, tím méně po něm. Pokud si uvědomíme, že nic nevlastníme a že život je extrémně pomíjivý, pak se budeme cítit daleko klidnější, když k nám přichází to, co je nevyhnutelné.

Nicméně jsou tu určité věci, které následují lidskou bytost i skrze dveře smrti. To je kamma ( v sanskrtu karma), výsledek naší činnosti. Naše dobrá nebo špatná kamma nás následuje kdekoliv jsme; nemůžeme od ní uniknout, i kdybychom si to přáli.

Všichni jsme otroky touhy. Je to ohavné, ale je to pravda. Touha je neuhasitelná. Jakmile něco získáme, zjistíme, že nás to neuspokojuje natolik, nakolik jsme se domnívali a zkoušíme něco dalšího. To je povaha našeho života, jako pokus přenášet vodu v síti na motýly. Bytosti nemohou být nikdy nasyceny, pokud budou naslouchat diktátu touhy, honíce se za objekty. Touha nikdy nemůže touhu uspokojit. Pokud tuto pravdu správně pochopíme, pak nebudeme hledat spokojenost touto cestou, která vede k porážce. To je ten důvod, proč Buddha řekl, že spokojenost je největším bohatstvím.

Můžete si myslet, že buddhismus vám nedoporučuje, aby jste získávali vzdělání a ¨hodnosti, nebo aby jste tvrdě pracovali a získali peníze, aby jste mohli podpořit sami sebe a rodinu a přátele a přispět na prospěšné účely a instituce. Ne. Určitě, používejte svoji inteligenci, využijte svůj život a získejte všechny ty věci legálně a čestně. Je to v tom, že je třeba být spokojen s tím, co máte. Nestaňte se otrokem touhy. To je poselství. Uvažujte o utrpení tak, aby jste mohli získat co nejvíce ze svého těla a svého života dříve, než se stanete příliš nemocnými a starými, aby jste mohli praktikovat a pouze jen odešli z tohoto nepotřebného těla.

Osm : trpělivost a vytrvalost

Pokud praktikuje s hrdinským úsilím a nevykazujete zvláštní připoutání k tělu nebo k životu, pak můžete vyvinout osvobozující energii, která vás může přenést přes vyšší stupně praxe. … Touto osmou kvalitou je trpělivost a vytrvalost při nakládání s bolestí, zvláště bolestivými počitky v těle. Setkal jsem se s nesčetným množstvím lidí, kteří se zotavili z chronických bolestí hlavy, srdečních obtíží, tuberkulózy, dokonce i rakoviny a těžkých zranění z dětství. Některé z nich doktoři považovali za nevyléčitelné. Všichni tito lidé museli projít přes obrovskou bolest. Ale vynaložili obrovskou vytrvalost a odvážné úsilí a uzdravili se. Důležitější je, mnoho z nich začalo chápat hlouběji pravdu o realitě díky pozorování bolesti s vytrvalou odvahou a pak se prolomili k vhledu. Neměli by jste se nechat bolestí odradit. Spíše by jste měli mít víru a trpělivost. Vytrvejte až do té doby, než poznáte vaši skutečnou přirozenost.

Devět : pevné odhodlání

Devátým a posledním faktorem vedoucím k rozvoji kontrolních schopností je kvalita mysli, která Vás vede k přímému pokroku vpřed až na konec cesty .

 Dobré činy jsou našim nejvyšším potenciálem.Uvažujme o síle, o morálce. Získali jsme tu velkou příležitost být zrozeni na této planetě jako lidské bytosti a chápeme, že náš podivuhodný život je výsledkem dobrých činů. Proto se musíme snažit žít ten nejvyšší potenciál lidskosti. Pozitivními významy slova "humanita" jsou velká laskavost a soucítění. Nebylo by správné, aby každá lidská bytost na této planetě usilovala o dokonalé rozvinutí těchto kvalit? Pokud je jedinec schopen kultivovat mysl naplněnou soucitem a milující laskavostí, je pak jednoduché žít harmonicky a smysluplně. Morálka je založena na zřeteli na pocity všech bytostí, tedy sebe i ostatních. Jedinec se chová morálně nejenom aby nepoškozoval ostatní, ale aby zabránil taktéž svému vlastnímu utrpení v budoucnosti. Musíme se vyhýbat činům, které povedou k neprospěšným následkům a kráčet po cestě prospěšných činů, které nás mohou navždy osvobodit ze stavů plných utrpení.Vykonání špatných nebo neprospěšných činů vede k ostudě a špatné pověsti již v tomto životě. Moudří lidé nás budou vinit a budou na nás pohlížet s despektem. Ani v budoucnosti nebudeme schopni uniknout následkům našich činů.

Krásné činy.Praxe dány neboli štědrosti může zmírnit chtivost, která v srdci vzniká. Pět základních morálních předpisů pomáhá udržet kontrolu nad emocemi a velkými nečistotami chtivosti a nenávisti.

Tak jak se po této cestě budete pohybovat, používaje těchto všech devíti kvalit mysli, výše uvedených, pět kontrolních schopností víra, energie, všímavá pozornost, koncentrace a moudrost se budou zostřovat a prohlubovat. Nakonec získají v mysli převahu a povedou k osvobození.

Doufám, že můžete prozkoumat svoji vlastní praxi. Pokud vidíte, co chybí v některých položkách, pak použijte výše uvedené informace ke svému prospěchu.

Prosím kráčejte zpříma do té doby, než dosáhnete žádaného výsledku.